เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service)

  • กรณีเมื่อเครื่องเซิร์ฟเวอร์หมดอายุแล้วผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตรงตามกำหนด และทางผู้ให้บริการไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการยกเลิกบริการโดยทันที และข้อมูลภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะถูกลบออกทั้งหมด
  • ผู้ให้บริการจะดูแลในส่วนด้านอุปกรณ์ Hardware ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์และ Network ให้ทำงานได้เป็นปกติ ไม่รวมถึงการดูแล/ติดตั้ง/ตั้งค่า/แก้ไขปัญหาด้านโปรแกรม Software ภายในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้บริการเอง แต่สามารถติดต่อขอคำแนะนำและคำปรึกษากับผู้ให้บริการได้ตลอดการใช้บริการ
  • การกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ใช้เซิร์ฟเวอร์โจมตีเพื่อเกิดเสียความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือใช้ในทางที่ไม่ดีไม่เหมาะสม ผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรม หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบขอระงับบริการทันที และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
  • กรณีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถูกโจมตีจนส่งผลกระทบต่อ Network โดยรวม ทางผู้ให้บริการจะระงับการใช้งาน Network ชั่วคราวไว้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ Domestic/International
  • กรณีที่เครื่องเซิร์ฟที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่มีปัญหาจนส่งผลกระทบต่อส่วนรวม แล้วผู้ใช้บริการไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ ทางผู้ให้บริการจะขออนุญาติเข้าไปดำเนินตรวจสอบและการแก้ไขเบื้องต้นให้โดยผ่านทางโปรแกรม TeamViewer
  • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมเงื่อนไขในการให้บริการตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หลังจากที่ผู้ใช้บริการเริ่มเข้าใช้งานเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านทำความเข้าใจเนื้อหาเงื่อนไขในการใช้บริการนี้เรียบร้อยแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) https://dexserver.com/privacy-policy/
นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy) https://dexserver.com/refund-policy/