นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

ผู้ให้บริการยินดีคืนเงินค่าบริการให้ในกรณี หากผู้ใช้บริการไม่พอใจในบริการจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (ไม่รวมค่าโดเมนเนม) ของผู้ให้บริการเอง ภายใน 30 วัน (โดยผู้ให้บริการยินดีคืนค่าบริการหากผู้ใช้บริการไม่ได้กระทำการใดๆ ผิดกฎตามเงื่อนไขการใช้บริการ นับตั้งแต่เปิดใช้บริการ)

  • ผู้ใช้บริการแจ้งขอรับค่าบริการคืนภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเปิดใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการต้องระบุเหตุผลในการขอคืนค่าบริการ เช่น โอนเงินหรือเติมเงินไม่สำเร็จ, โอนเงินหรือเติมเงินเกินจำนวน, เครื่องเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาเข้าใช้งานไม่ได้นานเป็นเวลาหลายชั่วโมง เป็นต้น
  • ระยะเวลาการคืนค่าบริการจะใช้เวลาประมาณ 5-20 วัน ทั้งนี้อยู่ในกระบวนการของฝ่ายการเงิน
  • หลังจากผู้ให้บริการได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการว่าต้องการขอคืนค่าบริการ ผู้ให้บริการจะทำการปิดเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทันที
  • ค่าบริการที่ผู้ให้บริการจะคืนให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นจำนวนเงินตามที่ผู้ให้บริการได้รับไว้จริงจากผู้ใช้บริการ โดยจะหักค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
  • ค่าสูญเสียอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการแปลงค่าเงินเป็นสกุลเงินบาท ในกรณีที่ผู้ใช้บริการชำระเงินให้แก่ผู้ให้บริการเป็นเงินสกุลอื่น (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)
  • ค่าบริการโอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือผู้ให้บริการชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระค่าบริการ (ในกรณีนี้ไม่ว่าผู้ใช้บริการจะใช้บริการแล้วหรือไม่ก็ตาม หากต้องการค่าบริการคืน ผู้ให้บริการจำเป็นต้องหักค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ก่อนทำการคืนค่าบริการ)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) https://dexserver.com/privacy-policy/
เงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Service) https://dexserver.com/terms-of-service/